Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Osoba lub instytytucja pragnąca przystąpić do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" proszona jest o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Pogotowie "Niebieska Linia" Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

ANKIETA DLA PLACóWEK

ANKIETA DLA OSóB

Obecnych członków prosimy o aktualizację danych przy użyciu powyższych ankiet.

Porozumienie jest ruchem społecznym skupiającym osoby, instytucje, służby społeczne wspierające program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 1997 roku Pogotowie "Niebieska Linia" zostało administratorem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Porozumienie "Niebieska Linia" powstało podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Przeciw Przemocy" w 1996 roku. Obecnie skupia około 1 tys. osób, organizacji i instytucji. Członkowie Porozumienia "Niebieska linia" biorą udział w konferencjach przeciw przemocy w rodzinie, spotykają się podczas bezpłatnych merytorycznych seminariów oraz otrzymują elektroniczny serwis informacyjny.

Prezentacja Power Point o Porozumieniu

Wszystkie osoby, instytucje i organizacjie skupione są wokół idei zawartych w Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjetej w 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oto jej treść:

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych.
2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy,a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
4. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
5. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
6. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

"Szanowni Państwo,
Informujemy, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząca Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zmieniła siedzibę.
W związku z powyższym aktualny adres administratora danych osobowych członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji "Niebieska Linia" to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

Informujemy również, że w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w szczególności prawo do wglądu, żądania zmiany lub usunięcia danych z bazy członków Porozumienia "Niebieska Linia".

Zadanie na zlecenie PARPA - do końca 2012 roku - realizuje Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie "Niebieska Linia" z Warszawy."