Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W tym dziale znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prawne. Zagadnienia podzielone zostały na trzy kategorie: prawo cywilne i rodzinne (kwestie rozwodowe, eksmisja itp.), prawo karne (uporczywe nękanie, kradzież, groźby itp.) oraz skargi i zażalenia (przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego itp.). Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi informacjami

Procedura "Niebieskie Karty" to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z dnia 10 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 125 poz. 842), która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku, definiuje tą procedurę następująco: "Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie." Zapisy tej nowelizacji wskazują na Radę Ministrów, jako organ, który określa kształt procedury oraz opracowuje wzory formularzy wykorzystywanych podczas jej realizacji.

Podstawa prawna:
Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. - tekst ustawy

Ustawao zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 17 listopada 2021 r. - tekst ustawy 

Art. 2.1 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art. 3. 1 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w Art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania i rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ...7) przemocy w rodzinie, ....13) alkoholizmu i narkomanii, 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
- świadczenia pieniężne (...)
- świadczenia niepieniężne: (...)
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie (...)

Działa w oparciu o Ustawę o Prokuraturze, Kodeks Postępowania Karnego i inne akty prawne.


W przypadku podejrzenia o popoełnieniu przestępstwa prokuratura ma obowiązek: wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy popełniono przestępstwo, zlecić zebranie i zabezpieczenie dowodów,zlecić ujęcie sprawcy. Może też zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci np. dozoru policyjnego lub wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W zależności od oceny materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia lub umorzeniem postępowania.

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

Do tego Sądu można składać następujące wnioski i pozwy:
 

Do zadań ochrony zdrowia należy: udzielenie podstawowej pomocy medycznej oraz umiejętne przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie przemocy i pokierowanie osoby krzywdzonej do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc.

Do obowiązków pracownika ochrony zdrowia należy też wydanie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach (wzór zaświadczenia TUTAJ) i poinformowanie osoby krzywdzonej o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa jakiej pomocy można oczekiwać od służb i instytucji zobowiązanych do pomagania ofiarom przemocy w rodzinie i jakie są podstawy prawne ich kompetencji. Działania programu są podjęte w dziedzinach zdrowia, prewencji, prawa, pracy socjalnej i edukacji.

Organizacje pozarządowe są to wszystkie organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku, lecz z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu lub działania. Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli, ale działają w interesie publicznym a nie prywatnym.

Picie i nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia przemocy (Browne K., Herbert M.: "Zapobieganie przemocy w rodzinie" PARPA, Warszawa 1999). Alkohol działając na organizm człowieka przyspiesza zmiany nastroju, osłabia koordynację, zdolność podejmowania decyzji, pozbawia hamulców.

Alkohol nie jest jednak przyczyną stosowania przemocy. Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 X 1982 r. - tekst ustawy