Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Podstawa prawna:
Ustawa o Policji " Art. 1. Ust. 1 "policja (...) przeznaczona jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku"

Zarządzenie nr 1313 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty" Wytyczne nr 2 Komendanta Głónwego Policji dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty"

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 05.180.1493)


Do działań Policji, chroniących ofiary przemocy w rodzinie, zgodnie z obowiązującym prawem należą, m.in.:
1. interwencja,
2. sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
3. zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,
4. zatrzymania osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej,
a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi,
5. wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
6. zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
7. podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
8. udzielenie informacji ofiarom przemocy o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające Policję mają prawo do:
1. uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
2. uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
3. wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej, jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
4. zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.
 

Jak powinna przebiegać interwencja Policji w ramach procedury "Niebieskie Karty?"

Na wezwanie Policji w przypadku ostrej sytuacji kryzysowej w rodzinie (awantura, krzyki, zagrożone zdrowie i życie) przyjeżdża patrol interwencyjny, który przeprowadza interwencję w domu osób poszkodowanych. Celem takiego działania jest zatrzymanie przemocy "tu i teraz" i zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym. Policja może zatrzymać sprawcę " do wyjaśnienia lub przewieźć go do izby wytrzeźwień.
Art. 40. 1. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu".

Policjanci na miejscu zdarzenia powinni wypełnić część A "Niebieskiej Karty", którą niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni powinien otrzymać przewodniczący zespołu interdyscyplinrnego zajmującego się przemocą w rodzinie. Część B "Niebieskiej Karty" powinna zostać u osoby poszkodowanej: zawarte są w niej informacje dotyczące przemocy domowej, ważne i pomocne dla osoby krzywdzonej.

Sprawca powinien otrzymać informację jaka jest jego sytuacja prawna, co nastąpi ze strony policji, jeżeli będzie kontynuował zachowania przemocowe. Dzielnicowy ma obowiązek kontaktować się z rodziną do momentu ustania przemocy. Może wywierać wpływ na sprawcę, aby podjął kroki w kierunku rezygnowania z przemocy jako sposobu wpływu na rodzinę (podjęcie terapii). Jeżeli sprawca nie zdecyduje się na to, policja powinna wszcząć postępowanie przygotowawcze, ponieważ znęcanie się nad rodziną jest ścigane z urzędu.

Osoba poszkodowana w trakcie wizyty dzielnicowego i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej powinna dostać informację w jaki sposób może być chroniona: jakie kroki może podjąć ona sama, aby przerwać sytuację przemocy, w jakie miejsca i do kogo może zwrócić się, aby uzyskać pomoc w tej sprawie (grupy wsparcia, pomoc psychologiczna).
Pracownik OPS ma obowiązek zbadać jakie potrzeby osób poszkodowanych są nie zaspokojone i pomóc w ich zaspokojeniu " w ramach kompetencji OPS.


Procedura Niebieskich Kart została opracowana i wprowadzona po to, aby uruchamiać proces trwałej zmiany w kierunku przerwania przemocy, z włączeniem służb o różnych kompetencjach.


Warto pamiętać, że informacje o interwencjach policji stanowią ważny dowód w sprawie karnej. Dlatego warto zapisać datę i godzinę przyjazdu policji.