Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Do zadań ochrony zdrowia należy: udzielenie podstawowej pomocy medycznej oraz umiejętne przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie przemocy i pokierowanie osoby krzywdzonej do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc.

Do obowiązków pracownika ochrony zdrowia należy też wydanie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach (wzór zaświadczenia TUTAJ) i poinformowanie osoby krzywdzonej o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji.

 

Obdukcja jest wystawiana tylko przez uprawnionego lekarza sądowego. Jeżeli jest wystawiana na życzenie pacjenta jest płatna, bezpłatnie jest robiona jeśli zleci jej przeprowadzenie policja lub prokuratura. Obdukcja jest dowodem w sądzie.

Również do obowiązków pracowników ochrony zdrowia należy powiadomienie organów ścigania gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady wykorzystania seksualnego, itp.)

Zgodnie z art. 40 ust 2 ustawy o zawodzie lekarza, jest on zwolniony z zachowania tajemnicy gdy:
1)   tak stanowią ustawy;
2)   badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych,
na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;
3)   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

4)   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia;
5)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;
6)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Ujawnienie lub powzięcie podejrzenia o przemocy w rodzinie może mieć miejsce podczas:

"badania ambulatoryjnego w przychodni
"badania szpitalnego
"wizyty lekarskiej w domu pacjenta
"wizyty patronażowej położnej, pielęgniarki
"zabiegów pielęgniarskich w domu pacjenta


Po ujawnieniu przemocy lub powzięciu podejrzenia o przemocy w rodzinie pracownik ochrony zdrowia powinien:

"umieścić w dokumentacji pacjenta wpisu o objawach przemocy oraz wystawić bezpłatnie zaświadczenie o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie,
"przekazać informacje o przemocy przełożonemu (kierownikowi przychodni, ordynatorowi szpitala, pielęgniarce oddziałowej)
"uruchomić procedurę "Niebieskiej Karty" przewidzianą dla przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podjeżeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
"poinformować pacjenta o możliwościach uzyskania pomocy w związku z przemocą w rodzinie
"w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy w rodzinie-wezwać policję,
"zgłosić na policję lub do prokurtury podejrzenie o możliwości popełenia przestępstwa przemocy w rodzinie

Gdy ofiarą przemocy jest dziecko:

"W sytuacji, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego odizolowania dziecka, które jest ofiarą przemocy, należy wezwać policję.
"W sytuacji, gdy dziecko znalazło się w szpitalu, lekarz może podjąć decyzję o jego zatrzymaniu na oddziale przy jednoczesnym zgłoszeniu tego faktu do Sądu Rodzinnego.

*Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano opis procedur przygotowanych przez Wojewodę Lubuskiego