Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Organizacje pozarządowe są to wszystkie organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku, lecz z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu lub działania. Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli, ale działają w interesie publicznym a nie prywatnym.


W Polsce powstają i działają różne organizacje pozarządowe, które pomagają osobom uwikłanym w przemoc.

 • Organizują:
  " telefony zaufania
  " punkty informacyjno " konsultacyjne
  " schroniska i hostele
  " świetlice dla dzieci
 • W ramach swojej działalności proponują:
   pomoc psychologiczną, prawną i/lub socjalną
   udział w interwencjach
   edukację i profilaktykę
   monitorowanie spraw
   pilotowanie przypadków
   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
   rozwijanie bazy danych dotyczących zasobów pomocnych w przeciwdziałaniu przemocy