Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Wybór poszczególnych kierunków działań musi być oparty na szczegółowej analizie możliwości danej placówki, jak i uwzględnieniu możliwości jakimi dysponuje system pomocy na danym terenie.

 

Rozpoznawanie zjawiska stosowania przemocy w rodzinie.

Stoimy na stanowisku, że w przypadku osób stosujących przemoc w rodzinie zbieranie informacji na temat sytuacji przemocowej nie ma na celu ustalenia jej rzeczywistych kształtów. Z jednej strony trudno to sobie wyobrazić bez możliwości weryfikacji uzyskanych danych od klienta, z drugiej zdobycie podstawowych danych uważamy za wystarczające dla procesu pomocy psychologicznej.

Uważamy, że pomaganie naszym klientom ma niewiele wspólnego z tym, jaki jest realny obraz ich problemu. W naszym programie bardziej jesteśmy zainteresowani tym, w jakim kierunku klient chce zmieniać siebie, swoje życie, niż poznawaniem natury i nasilenie jego problemów. Szanujemy również decyzje klienta, który ujawnia nam tyle ze swojego życia, ile wydaje mu się konieczne. Nie dotyczy to sytuacji w których z racji obowiązków zawodowych, jesteśmy zobligowani do wydania opinii na temat sytuacji w danej rodzinie czy też środowisku. W takiej sytuacji nie będziemy jednak mówić o pomocy psychologicznej.

Celem przeprowadzenia wywiadu jest zebranie danych, które umożliwią nam podjęcie decyzji o tym, co i w jakiej sprawie możemy zaproponować naszemu klientowi.

Wydaje się tutaj konieczne uwzględnienie w ramach zbierania informacji aspektów związanych z istnieniem przemocy w rodzinie. Dotyczy to w szczególności:

rodziny pierwotnej - czy klient doświadczał przemocy jako dziecko,

rodziny aktualnej - występowanie zjawiska przemocy,

sytuacji prawnej - pobyty w Izbie Wytrzeźwień, interwencje policji, sprawy sądowe: o alimenty, rozwodowe, o znęcanie się psychiczne i fizyczne, o wykorzystywanie seksualne.

W ramach prowadzenia szeroko rozumianej diagnozy psychologicznej warto koncentrować się na rozpoznawaniu:

potrzeb klienta,

wartości i przekonań dotyczących rodziny, ról mężczyzny i kobiety, męża i żony, rodzica,

strategii rozwiązywania konfliktów,

sposobów wyrażania uczuć złości, frustracji,

dotychczasowej historii korzystania z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnieniu w diagnozie psychologicznej tych elementów aktywności osoby stosującej przemoc, dzięki którym już w chwili obecnej ( choćby chwilowo) udaje mu się w bardziej konstruktywny sposób rozwiązywać sytuacji konfliktowe w rodzinie. W oparciu o te właśnie wiadomości należy planować poszczególne cele, jak i strategie ich osiągania. To musi się dziać w ścisłej współpracy z klientem.

Bardzo podkreślamy tutaj rolę identyfikowania umiejętności i zasobów jakim dysponuje klient, już od początku tworzenia relacji terapeutycznej.

Pytania, które można zadać w czasie zbierania wywiadu

Jak klient się zachowuje w czasie kłótni z partnerką/partnerem" Co czuje, myśli, mówi, robi"

Jak klient reaguje w sytuacjach, kiedy dziecko nie stosuje się do jego poleceń"

Kiedy w domu były interwencje policji" Jakie były okoliczności tych interwencji" Czym się zakończyły"

Jakie sprawy sądowe miał klient w związku z nieporozumieniami w rodzinie"

 

Niektóre formy zachowań przemocowych

często

czasami

rzadko

nigdy

 

Wobec swojej partnerki, dzieci:

       

1.

Przy innych osobach pokazuję jak dużo rzeczy źle robi.

       

2.

Obwiniam za to, jak ja postępuję.

       

3.

Mówię, co i kiedy ma robić.

       

4.

Decyduję o tym, gdzie może wychodzić.

       

5.

Decyduję o tym, z kim może się spotykać.

       

6.

Używam obraźliwych słów.

       

7.

Krzyczę.

       

8.

Mówię jaka kara ją spotka, jak będzie postępować wbrew mojemu stanowisku.

       

9.

Decyduję co robić ze wspólnymi pieniędzmi.

       

10.

Grożę, że zrobię - jej /im /sobie - coś złego.

       

11.

Siłą przytrzymywałem.

       

12.

Szarpałem za odzież, włosy

       

13.

Popychałem

       

14.

Uderzałem otwartą dłonią

       

15.

Biłem pięścią

       

16.

Kopałem

       

17.

Uderzałem przedmiotami

       

18.

Rzucałem przedmiotami

       

19.

Siłą zmuszałem do stosunków płciowych

       

Dostarczanie wiedzy na temat zagadnień prawnych, psychospołecznych, etc

W naszym przekonaniu wydaje się merytorycznie uzasadnione takie opracowanie struktury zajęć psychoedukacyjnych (zarówno indywidualnych, jak i grupowych), w czasie których wszyscy klienci danej placówki będą mogli uzyskać podstawową wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wiedza ta powinna objąć:

prawne aspekty stosowania przemocy

podstawowy opis zjawiska przemocy

możliwości szukania pomocy i rozwiązań.

W przypadku programu przeznaczonego specyficznie dla osób stosujących przemoc wskazane jest poszerzenie zakresu przekazywanej wiedzy, szczególnie w obszarze przekonań i wartości dotyczących ról społecznych - partnera w związku, rodzica, dziecka, mężczyzny, kobiety.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia poprzez:

- skierowanie do specjalistycznej placówki pracującej z osobami stosującymi przemoc

W przypadku kiedy w danej placówce z przyczyn organizacyjno-mertytorycznych nie ma możliwości tworzenia programu pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie, warto jest ustalić zasady kierowania takich osób do najbliższej placówki prowadzącej taką działalność.

- opracowanie programu pomocy psychologicznej w ramach danej placówki.

Osobną kwestią jest zaproponowanie pomocy psychologicznej w ramach danej placówki.

Włączenie zagadnień związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie do programu pomocy psychologicznej, powinno być więc wyłącznie propozycją wobec naszego klienta. Od niego więc ma zależeć decyzja o tym, czy ten aspekt zostanie włączony do dalszej pracy. Przy uwzględnieniu problematyki stosowania przemocy w rodzinie w ramach programu pomocy psychologicznej wydaje się pożądanym prowadzenie pracy dotyczącej analizy i tworzenia strategii postępowania w obszarach:

funkcjonowania poznawczego,

funkcjonowania emocjonalnego,

obrazu własnej osoby - poczucia "Ja",

relacji z otoczeniem

odnoszących się w umiarkowanym stopniu do zachowań przemocowych, jednak przede wszystkim odnoszących się do zachowań które, mają pojawić się zamiast zachowań przemocowych.

Zamiast nadmiernie koncentrować się na problemie i jego rzeczywistych rozmiarach, kieruj swoje wysiłki w celu nazwania:

" co klient chce żeby się zmieniło,

" czego oczekuje od Ciebie jako osoby pomagającej oraz od twojej instytucji,

" co musi się zmienić w jego zachowaniu, w zachowaniu innych, aby to było możliwe.

Powyższa analiza może być dokonywana w perspektywie doświadczeń z przeszłości, teraźniejszości, jak i w kontekście spodziewanej przyszłości. Zarówno praca indywidualna, jak i grupowa powinna przebiegać w kierunku odkrywania i analizowania tych momentów w przeszłości, kiedy klientowi udawało zachowywać się w sposób "nieprzemocowy". Obserwowania tego, kiedy i jak udaje mu się zachować w pożądany sposób oraz tworzenia scenariuszy, jak będzie postępował w konkretnych sytuacjach.

W pracy tej wydaje nam się uzasadnione posługiwanie się językiem klienta i jego sposobem opisu własnej rzeczywistości wewnętrznej.

Jak wynika z naszych doświadczeń to właśnie jakość relacji z najbliższym otoczeniem jest dla wielu klientów wskaźnikiem opłacalności wprowadzanych zmian. Wprowadzanie więc poprawy w tym obszarze od początku procesu pomagania może często być decydujące co do dalszych wyborów naszych klientów.

Luis Alarcon Arias