Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 16 kwietnia 2007r. realizatorem zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Zespół koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to:

 

Wanda Paszkiewicz

Kierownik placówki, opiekun programu stażowego

mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski 1980), specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoprofilaktycznego - w zakresie treningu i psychoterapii. Superwizor Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada duże doświadczenie terapeutyczne, szkoleniowe, dydaktyczne i superwizyjne.
W latach 2004 - 2006 członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od września 1995 roku do lutego 2005 roku pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, gdzie opracowywała i wdrażała nowatorskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej.
Jest współautorką programu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stopnia podstawowego i zaawansowanego, który stanowi podstawę merytoryczną szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce. Prowadzi zajęcia w ramach specjalistycznego szkolenia pracy z osobami stosującymi przemoc (SPOSP).
Członek założyciel i vice prezes Stowarzyszenia "Niebieska Linia", w ramach którego (od 2005 roku) realizuje różne programy wdrożeniowe i szkoleniowe w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym - kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc oraz interdyscyplinarne rozwiązania systemowe w środowiskach lokalnych.  
Prowadzi zajęcia w Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzi superwizje dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w dzielnicach Warszawy (m.in. w Białołęce, Pradze Południe, Bemowie, Śródmieściu), w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie i w wielu innych placówkach zajmujących się pomaganiem i terapią.
Członek II kadencji Zespołu Monitorującego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wieloletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy.
Od kwietnia 2007 r. kieruje pracą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

 

Agnieszka Wolańczyk

Zastępca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia", koordynator pracy Telefonu "Niebieska Linia", koordynator ds. dotacji, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii, specjalność kliniczna, ukończyła 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, oraz Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna. Odbyła liczne szkolenia w tym m.in.:  I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, czy kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2013 pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": konsultant infolinii oraz poradni e-mailowej, pracownik sekretariatu w Pogotowiu "Niebieska Linia". Prowadzi grupy terapeutyczne (w tym program korekcyjno-edukacyjny, wsparcia dla osób doznających przemocy, grupę zaawansowanej pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc) oraz konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także dla osób przeżywających różne kryzysy oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Realizatorka i współtwórczyni projektu „Wolskiej Akademii Rodzica” a następnie „Wesoła Akademia Rodzica”, a także programu profilaktycznego „Niebieski Dialog” opartego na porozumieniu bez przemocy i skierowanego do dzieci w młodym wieku szkolnym. W latach 2015-2018 pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 w Warszawie gdzie prowadziła Trening Inteligencji Emocjonalnej, a od roku 2016 została psychologiem w Zespole Szkół Prywatnych. Jest certyfikowaną specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA).

 

Monika Koćwin

Koordynator ds. interwencji oraz pracy sekretariatu, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

magister psychologii - specjalność: psychologia kliniczna. Absolwentka I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od alkoholu. W latach 2016/17 była pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej przy Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy oraz pracowała jako Społeczny Kurator Sądowy. Absolwentka stażu zawodowego na stanowisku psychologa/terapeuty uzależnień w Szpitalu MSWiA w Otwocku na Oddziale Uzależnień. Prowadzi konsultacje indywidualne w Centrum Pomocy Specjalistycznej oraz prowadziła m.in. w programie „Powrót do Godności”. Trenerka grup wsparcia, umiejętności społecznych TUS oraz prowadziła warsztaty dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców, szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz pracowników oświaty.

 

Magdalena Paulos

Koordynator bazy danych i informacji, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

magister psychologii - specjalność psychologia kliniczna.  Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  Trener warsztatów profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży finansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Aktualnie odbywa staż kliniczny w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”, prowadząc konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” asystuje m.in. w koordynacji programu „Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty – szkolenia dla służb warszawskich. Edycja 2021-2023”. Pracuje także jako psycholog w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Współpracuje również z ,,Fundacją ITAKA Centrum Ludzi Zaginionych” w ramach programu ,,Telefon Zaufania Młodych”, gdzie prowadzi m.in. konsultacje indywidualne dla klientów wieku od 16-24 r.ż.

 

Paula Klemińska

Koordynator Poradni E-mailowej i Listownej, konsultant telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. stała konsultantka infolinii i poradni emailowej Pogotowia NL. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy (w tym także dzieci i młodzieży) oraz osób stosujących przemoc, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" odpowiada za kontakt ze służbami, administowanie bazami danych, sprawuje też pieczę nad stroną internetową Pogotowia.