Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Podstawa prawna:
Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. - tekst ustawy

Ustawao zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 17 listopada 2021 r. - tekst ustawy 

Art. 2.1 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art. 3. 1 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w Art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania i rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ...7) przemocy w rodzinie, ....13) alkoholizmu i narkomanii, 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
- świadczenia pieniężne (...)
- świadczenia niepieniężne: (...)
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie (...)

Jak to działa"

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, jak również zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Zjawisko przemocy domowej do nich się zalicza.

Ośrodek Pomocy Społecznej może dostać informację o przemocy domowej z różnych źródeł: przeprowadzając własny wywiad (gdy osoby będące w trudnej sytuacji zwrócą się o pomoc), od innych osób, od policji. Rozpoczyna wtedy Procedurę "Niebieskiej Karty".
Pracownik socjalny, po zbadaniu potrzeb danej rodziny (również materialnych) proponuje pomoc w zaspokojeniu tych potrzeb " w ramach przysługujących możliwości (trzeba spełnić kryterium dochodowe tj. pomoc materialna może być przyznana, gdy dochody w rodzinie nie przekraczają określonej sumy). Pomoc materialna to różnego rodzaju zasiłki np. okresowy, celowy (wykupienie obiadów dla dziecka w szkole). Jednocześnie pracownik socjalny udziela szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy: kieruje w konkretne miejsca lub do specjalistów. Jest to tzw. pomoc niematerialna (udzielana bez względu na kryterium dochodowe " rodzina mimo wysokich dochodów może taką pomoc otrzymać). W praktyce może to przekładać się na organizowanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej różnych usług: udzielenie schronienia (np. przyznanie miejsca noclegowego w hostelu), pomoc psychologiczna (indywidualna i grupowa), pedagogiczna (zajęcia socjoterapeutyczne), prawna (porady).

W jaki sposób działania Pomocy Społecznej mogą być pomocne dla osób doznających przemocy"

Ośrodek Pomocy Społecznej jest najczęściej kojarzony z pomocą materialną. POMOC SPOŁECZNA " jest to jedyna służba, która może, w trudnej sytuacji udzielić POMOCY MATERIALNEJ - WARTO O TYM PAMIĘTAĆ!

Uprawnienia Pomocy Społecznej w dużym zakresie dotyczą również pomocy niematerialnej, bardzo ważnej w sytuacji wychodzenia z przemocy. W Ośrodkach Pomocy Społecznej pracują zespoły specjalistyczne, które organizują pomoc w różnych obszarach np. prowadzą grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, prowadzą spotkania dla rodziców, udzielają porad prawnych, mają kontakt z innymi miejscami udzielającymi pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej np. mogą skierować dziecko do świetlicy socjoterapeutycznej, itp. Przy udzielaniu tego rodzaju pomocy nie ma kryterium dochodowego tzn. pomoc może uzyskać, każdy kto jej potrzebuje, bez względu na wysokość dochodów.