Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Osoby Stosujące Przemoc wobec najbliższych charakteryzują się najczęściej następującymi cechami:

W SFERZE POZNAWCZEJ:

fTożsamość męska oparta na dominacji i próbach podporządkowania innych. Chodzi tu o to, że przekonania o sobie samym jako mężczyźnie cieszącym się akceptacją i uznaniem, obraz "prawdziwego faceta", stanowią podłoże dla procesu postrzegania i wartościowania siebie i innych. Dla Osób Stosujących Przemoc niezwykle ważne jest to aby nikt nie miał wątpliwości co do tego, że jego zachowanie jest absolutnie "męskie". Amerykański psycholog Harrison G. Gougha duże nasilenie męskości wyznacza wybór następujących określeń do opisu samego siebie:

Dopuszczanie się przemocy wobec osoby najbliższej jest zachowaniem niewątpliwie nagannym i zasługującym na potępienie. Ta sytuacja jest trudna do zrozumienia i często doświadczana zarówno przez poszkodowanych, jak i świadków, jako absolutnie "paranoiczna". Bo jak to jest możliwe, że kochający mąż lub partner (albo kochający rodzice) zdolni są do tak okrutnego postępowania" Stąd tylko jeden krok do uruchomienia stereotypów myślenia, które służą właśnie w takich sytuacjach do jakiegoś sensownego wyjaśnienia rzeczywistości: "Chyba on/ona jest chory." Bo jak inaczej rozumieć tak sprzeczne postawy i zachowania"

Model Bronfenbrennera wyjaśniający źródła przemocy w rodzinie.

Mężczyzna stosujący przemoc jest produktem zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań kształtujących wzorzec przemocowy jako sposób wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Jest więc potrzeba znalezienia i odwoływania się do takiego modelu, który uwzględniałby złożoność i wielopoziomowość zjawiska. Taki model został zaproponowany przez Urie Bronfenbrennera (Bronfenbrenner, U: La ecologia del desarrollo humano, Barcelona Paidós, 1987), w którym łączy i tworzy pomosty pomiędzy rzeczywistością społeczną, kulturową i rodzinną, jako trzema poziomami tworzącymi logicznie działający system ze swoimi podsystemami podtrzymującymi jego dynamikę.

Są to: makrosystem, ekosystem, mikrosystem.