Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Dotację mogą uzyskać projekty, które: rozwijają działania profilaktyczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie; poprawiają jakość i zwiększają dostępność usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie; dostosowują istniejącą infrastrukturę instytucjonalną do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie; zwiększają pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej można składać do 31 grudnia 2018 r., projekty mogą być realizowane do końca 2019 r.

Żródło:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie,117507.html