Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Z raportu sporządzonego przez fundację wynika, że do przemocy wobec kobiet i dzieci w Polsce dochodzi bardzo często. Zwracają też uwagę na zbyt liberalne podejście sądów przy orzekaniu kar wobec sprawców. Autorzy raportu zwracają też uwagę na to, że sądy wyjątkowo rzadko wysyłają sprawców przemocy na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne .

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej fundacji: http://pozytywnezmiany.org/fpz/multimedia/raporty/.

Żródło:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,40097,Przemoc-domowa-a-polskie-sady-Nowy-raport-Fundacji-Pozytywnych-Zmian.html

Dotację mogą uzyskać projekty, które: rozwijają działania profilaktyczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie; poprawiają jakość i zwiększają dostępność usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie; dostosowują istniejącą infrastrukturę instytucjonalną do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie; zwiększają pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej można składać do 31 grudnia 2018 r., projekty mogą być realizowane do końca 2019 r.

Żródło:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie,117507.html

Pojęcie przemocy w rodzinie powinno obejmować także przemoc ekonomiczną oraz relacje osób, które nie są w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, ale dochodzi między nimi do przemocy – ocenił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej.

W związku z raportem opublikowanym w lipcu 2018 roku przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) o gromadzeniu danych statystycznych o przemocy w bliskich związkach. Eksperci Instytutu przedstawili zalecenia dla Polski, dotyczące poprawy sytuacji w tym obszarze. W związku z tym rzecznik zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej o przedstawienie stanowiska i o rozważenie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej.

Żródło:

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1367846,rpo-potrzebne-zmiany-w-przepisach-o-przemocy-w-rodzinie.html

 

 

Akcja organizowana (po raz 27.) przez Women’s Global Leadership Institutema na celu wspieranie i koordynację działań w celu zlikwidowania przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
Szczegóły polskiej kampanii znajdują na stronie internetowej: kampania16dni.pl

źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rusza-kampania-16-dni-akcji-przeciw-przemocy-ze-wzgledu-na-plec

Mławska policja wspólnie z Zespołem Ośrodków Wsparcia przyłącza się do międzynarodowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”.
3 grudnia „białą kokardkę” wręczać będą policjanci wspólnie z młodzieżą, pedagodzy, pracownicy ZOW-u, MOPS-u w oraz GOPS-ów na terenie powiatu. Rozdawać będą również materiały informacyjne dotyczące przemocy. Akcji towarzyszyć będzie kampania informacyjna, dotycząca praw ofiar, ochrony osób dotkniętych przemocą oraz procedury „Niebieskie Karty”. Działania potrwają do 10 grudnia.

źródło: https://naszamlawa.pl/wiadomosci/biala-wstazka-nie-dla-przemocy-policjanci-beda-udzielac-porad/

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zrealizowali projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.
Mundurowi przygotowali i przeprowadzili przedsięwzięcia, które miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci. Policjanci zaznaczyli, jak ważne jest wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko negatywnym zachowaniom wobec najmłodszych. Funkcjonariusze przeprowadzili liczne spotkania dla uczniów szkół podstawowych, które miały na celu poszerzenie wiedzy w zakresie zjawisk przemocy. Informowali rozmówców jakie są formy, rodzaje przemocy oraz przekazywali, gdzie można szukać pomocy.


źródło: https://tenpoznan.pl/razem-przeciwko-przemocy/

21 listopada odbyła się pierwsza część konferencji poświęconej problemowi przemocy organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Celem wydarzenie było opracowanie deklaracji, mającej na celu powstrzymanie tego zjawiska. Pierwszego dnia rozmawiano m.in. o stosowaniu przemocy wobec dzieci.

"Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca" – pod takim hasłem MCPS, zorganizowało konferencję z udziałem m.in ekspertów z dziedziny prawa, działaczy społecznych, pracowników organizacji pozarządowych, autorytetów moralnych oraz pracowników socjalnych.

źródło: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/przemoc-nienawisc-czy-zaufanie-i-wspolpraca-konferencja-mazowieckiego-centrum/bzcc0zt

19-ego listopada w audycji Kingi Grabowskiej „Porozmawiajmy o życiu” odbyła się rozmowa dotycząca przemocy wobec mężczyzn. Tomasz Adaszyński, starszy specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z MOPS w Olsztynie opowiadał o przemocy, której doznają mężczyźni. Audycji można wysłuchać klikając w link poniżej.

źródło: https://ro.com.pl/przemoc-wobec-mezczyzn/01422606

Podczas II Podlaskiego Kongresu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wobec Osób Starszych "poMOC, a nie przeMOC", Grupa Ratownicza Nadzieja uruchomiła system szybkiego reagowania na zaginięcia osób starszych Senior Alert, który ma działać we współpracy z policją i umożliwić natychmiastowe zawiadamianie o zaginięciu seniora jak największej liczby osób.
Program przygotowała Komenda Wojewódzka Policji (KWP) w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, podlaskimi uczelniami wyższymi, środowiskami pielęgniarek, lekarzy, z pracownikami socjalnymi i z księżmi.
„Stworzyliśmy system na wzór Child Alert, który służy poszukiwaniu zaginionych dzieci. Chcemy, aby program Senior Alert uruchomiony w woj. podlaskim, w przyszłości objął cały kraj, bo widzimy, jak wiele osób prosi o pomoc w takich sytuacjach” - powiedział ratownik Grupy Ratowniczej Nadzieja Jakub Zimnoch i poinformował, że bezpłatną aplikację można zainstalować na każdym smartfonie.


źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/bezpieczenstwo/w-podlaskiem-uruchomiono-aplikacje-senior-alert,117028.html

19 listopada miał miejsce Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci w związku, z którym Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu realizuje program pomocy dzieciom dotkniętym przemocą. Program jest realizowany na podstawie porozumienia z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym bohaterem inicjatywy jest maskotka (z nadrukiem, na którym zamieszczony jest numer bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej www.116111.pl). Maskotka jest przekazywana dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej podczas wizyty sprawdzającej po wcześniejszej interwencji w związku z przemocą w rodzinie.
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich i podniesienie świadomości wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia na własne bezpieczeństwo.

źródło: https://twojradom.pl/artykul/19-listopada--miedzynarodowy/556677

Ruszyła pierwsza kampania społeczna adresowana do sprawców przemocy psychicznej.
Dziś po raz pierwszy w Polsce wystartowała antyprzemocowa kampania społeczna pod hasłem "Możesz inaczej". Wyjątkowo skierowana jest nie do ofiar, ale do sprawców przemocy psychicznej.

Małgorzata Wincenciak ze Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” mówi, że ta kampania to wyciągnięcie ręki do sprawców przemocy, które ma im umożliwić zmianę toksycznych zachowań.

Spoty kampanii są już pokazywane m.in w internecie oraz w komunikacji miejskiej w Warszawie.

źródło: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24175344,co-ona-na-siebie-wlozyla-ruszyla-pierwsza-kampania-antyprzemocowa.html

Fundacja "Po drugie", we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
W ramach kampanii w 26 tyskich szkołach i 6 przedszkolach przeprowadzone zostaną warsztaty, panele tematyczne związane z akcją.

źródło: http://www.tychy.info/4830-tychy-19-dni-przeciw-przemocy-i-krzywdzeniu-dzieci-i-mlodziezy-tychy

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Uczestnicy mieli możliwość spotkania się z osobami pomagającymi w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym: psychologiem i radcą prawnym z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dyrektorem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, przedstawicielem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, funkcjonariuszem Policji zajmującym się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielem Prokuratury.


źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/224262,29,komunikat,dzien_otwarty_w_osrodku_interwencji_kryzysowej.html

19 października odbyło się seminarium pt. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc” prowadzone przez Luisa Alarcon Ariasa - psychologa, superwizora psychoterapii PTP, superwizora treningu grupowego PTP, specjalistę psychoterapii uzależnień, terapeutę TSR.

Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci – powiedziała Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.


źródło: http://hej.mielec.pl/pl/11_wiadomosci/692_z_magistratu/49100_seminarium_na_temat_przeciwdzia_ania_przemocy.html

W placówce pracują wykwalifikowani specjaliści – psychiatrzy dziecięcy, lekarze, psycholodzy i pedagodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą, prawnicy towarzyszący dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych.
Sieć centrów Pomocy Dzieciom koordynuje fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tę ogólnopolską inicjatywę honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka. Do tej pory zostały uruchomione cztery centra – w Starogardzie Gdańskim, Warszawie, Głogowie i Białymstoku.


źródło: https://www.bstok.pl/powstalo-centrum-pomocy-dzieciom/

AVON Kontra Przemoc, Vital Voices, Centrum Praw Kobiet i Rzecznik Praw Obywatelskich ogłaszają pierwszą polską edycję inicjatywy "Instytut Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy".

Inicjatywa ta przyjęła postać szkolenia, które odbywało się w dniach 10-12 października w Hotelu Sofitel Victoria. Miało ono formę warsztatów i skierowane było do osób, które w ramach swojej działalności zawodowej stykają się z problemem przemocy wobec kobiet. Wśród uczestników znaleźli się sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni i przedstawiciele organizacji społecznych.


źródło: http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,148342,24024536,avon-kontra-przemoc-centrum-praw-kobiet-oraz-vital-voices-inauguruja.html

W dniu 6 października Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zorganizowało warsztaty na wolontariuszy pt. „Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie”.

Podczas spotkania  był czas na wiedzę teoretyczną, na  działania praktyczne, oraz autoprezentację i integrację grupy. Wolontariuszami były osoby działające w pogotowiu lekcyjnym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Szkolenie przeprowadzono w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016-2020.

źródło: https://e-sochaczew.pl/n/warsztaty-dla/58977

Szkolenia dla gdańskich pracowników oświatowych dotyczące rozpoznawania przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu MOPR pt. „Upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”.

Spotkania adresowane m.in. do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, opiekunek przedszkolnych. W ramach szkoleń pracownicy placówek oświaty będę mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawidłowego rozpoznawania przemocy, reagowania, a także pogłębią znajomość procedur i działań interdyscyplinarnych.

Szczegółowych informacji o projekcie oraz uczestnictwie w zajęciach udziela Magdalena Szerszyńska z MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 342 31 79 lub 512 395 533.

źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/jak-rozpoznac-przemoc-ruszaja-szkolenia,a,126573

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2018 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.
Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami.

W Olsztynie specjaliści z Belgii i Polski wymienili się wiedzą i doświadczeniami z zakresu zwalczania przemocy w rodzinie.

Pracowników socjalnych z Brukseli przede wszystkim interesuje procedura „Niebieskie karty”, która w ich ocenie jest efektywną formą pracy z osobami stosującymi i doznającymi przemocy. Polsko-belgijskie spotkanie to część 3-letniego projektu wymiany doświadczeń, który jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

źródło: https://ro.com.pl/eksperci-z-brukseli-na-warmii-i-mazurach-rozmawiaja-o-przemocy-w-europejskich-rodzinach/01414710

 

26 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się XVI Wojewódzka Konferencja pt. „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”, której celem było zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc, w kontekście tworzenia całościowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w problem przemocy, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń.

źródło: https://faktykrakowa.pl/2018092795310/policja-krakow-komenda-wojewodzka-policji-w-krakowie-wspolorganizatorem-xvi-wojewodzkiej-konferencji-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-pn-pomoc-osobie-stosujacej-przemoc-pom

Szkolenie zgromadziło blisko sześćdziesiąt osób, które reprezentowały różne instytucje. Byli na nim pracownicy socjalni, kuratorzy i policjanci. Taki przekrój osób zapewnił szerokie grono specjalistów, zajmujących się na co dzień pomaganiem w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. Wykłady poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

źródło: https://inowroclaw.info.pl/artykul/dzialaja-przeciw-przemocy/513756

Celem kampanii jest wsparcie w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych. Kampania ma zachęcić rodziców do zatrzymania się, kiedy nerwy biorą górę i poszukiwania konstruktywnych sposobów na opanowanie swoich emocji. Głównym elementem kampanii jest animacja, a dodatkowo przygotowano spoty: telewizyjny, radiowy oraz przeznaczony do wyświetlenia w komunikacji miejskiej. W wybranych mediach ogólnopolskich pojawią się ogłoszenia prasowe. Zaplanowane zostały także działania w internecie.

źródło: https://rodzice.fdds.pl/2018/09/19/wychowuj-bez-klapsow-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-potrafie-sie-zatrzymac/

"Ci, którzy wychodzą ze związków, w których panowała przemoc, mają blizny - fizyczne i emocjonalne. Właśnie dlatego stworzono specjalne sesje terapeutyczne w nadmorskim miasteczku w Walii, aby pomóc w leczeniu traumatycznych przeżyć przy pomocy koni” – informuje BBC.

źródło: https://londynek.net/wiadomosci/Konie+pomagaja+ofiarom+przemocy+domowej+w+Walii+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=54341

Dr. Hab. Ewa Jarosz mówi portalowi Prawo.pl jakie zmiany są potrzebne, aby móc skuteczniej reagować na przemoc wobec dzieci. Chodzi między innymi o kształcenie lekarzy, nauczycieli, wychowawców i pedagogów w zakresie zagadnień dotyczących praw dzieci i ich ochrony, ale też o zakres wiedzy jakim powinny dysponować osoby działające na rzecz ochrony dzieci przed przemocą.

źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/walka-z-przemoca-wobec-dzieci-wymaga-zmian-w-ksztalceniu-lekarzy,295566.html

Rodzinny piknik odbył się na terenie kompleksu basenowo – rekreacyjnego na Czarnej Górze. We wspólnej zabawie uczestniczyło około 500 uczniów z klas I – III szkół podstawowych z terenu całej gminy Olkusz. Szkolne grupy przemaszerowały na Czarną Górę z plakatami i transparentami z przesłaniem przeciw przemocy. Na uczniów czekał szereg atrakcji: profilaktyczno – edukacyjny spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Małego w Krakowie, konkursy sprawnościowe, tor przeszkód przygotowany przez policjantów z KPP w Olkuszu i wiele sportowych rozgrywek. Impreza została zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

źródło: https://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/kultura/wydarzenia/19028-rodzina-bez-przemocy-na-sportowo

Komenda Powiatowa Policji, Urząd Gminy oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie organizują konkurs w ramach projektu profilaktycznego "Edukacja szansą na poprawę bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim". Przedmiotem konkursu jest krótkometrażowy film profilaktyczny poświęcony tematowi przemocy rówieśniczej, w rodzinie i w internecie pod hasłem "Przyjaźń jest ważna, bo…". Tegorocznym sponsorem konkursu jest AVON Operations Polska. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, III klas gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu garwolińskiego. Zwieńczeniem konkursu ma być oficjalny przegląd nadesłanych filmów, który odbędzie się 8 listopada w lokalnym kinie Wilga.

źródło: https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/10580-nakrec-film-profilaktyczny-i-wygraj-nagrody

Ponad 60 proc. Polaków nie wie, że prawo zabrania kar cielesnych wobec dzieci. Rzecznik praw dziecka chce zmienić to nastawienie do przemocy.
43 proc. Polaków akceptuje klapsy, a co czwarty uważa, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło – wynika z najnowszego raportu rzecznika praw dziecka (RPD). Jednocześnie aż 63 proc. nie wie, że stosowanie kar cielesnych przez rodziców lub opiekunów jest zabronione. To zdaniem RPD Marka Michalaka daje społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec dzieci. Dlatego, wzorem rozwiniętych państw zachodnich, Polska powinna przyjąć Narodową Strategię na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
Potrzebę wdrożenia kompleksowej Narodowej Strategii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci potwierdzają statystyki pokazujące, że przemoc nie została wyeliminowana z dziecięcej rzeczywistości – podkreśla RPD Marek Michalak.

źródło: https://www.rp.pl/Prawo-karne/309069881-Swiadomosc-Polakow-o-zakazie-stosowania-kar-cielesnych-wobec-dzieci.html

Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz warsztatów. Zadaniem programu jest wsparcie kobiet będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu, poprzez pomoc we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu, zwiększenie wiedzy na temat przysługujących im praw, wzmocnienie asertywności. Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w biurze Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy biura (poniedziałek - czwartek w godz. 10 -18, piątek w godz. 10 - 15).
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do projektu trwają do końca 2018 roku.


źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/kompleksowe-wsparcie-kobiet-doswiadczajacych-przemocy-w-rodzinie-z-problemem-alkoholowym,a,122997

28 sierpnia, w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się debata społeczna pt. „Stop przemocy w rodzinie".
Dyskutowano, jak skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Była to również okazja do promocji programu „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.


źródło: https://www.zycie.pl/informacje/artykul/20032,rozmawiali-o-bezpieczenstwie

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o Narodową Strategię na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Dane bezsprzecznie wskazują, że problem przemocy nie został wyeliminowany z dziecięcej rzeczywistości - uważa rzecznik.
O opracowanie takiej strategii rzecznik wcześniej apelował do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. W odpowiedzi wiceminister Elżbieta Bojanowska oceniła, że "aktualnie nie zachodzi konieczność opracowania Narodowej Strategii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci".
W wystąpieniu do premiera Michalak napisał, że "z ogromnym zdumieniem i niepokojem" przyjął pismo MRPiPS. "Jako Rzecznik Praw Dziecka nie zgadzam się z tym stanowiskiem i uważam, że dzieci zasługują na podjęcie działań, które służyć będą lepszej ich ochronie przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem" - napisał.

https://fakty.interia.pl/polska/news-rpd-apeluje-do-premiera-o-strategie-przeciwdzialania-przemoc,nId,2625067

W Włocławku we wrześniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ruszy kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
W ramach programu uczestnicy będą mogli poprawić umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtować umiejętności wychowywania dzieci bez używania przemocy. Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy, zasad komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

Kwalifikacji uczestników do programu będą dokonywali trenerzy prowadzący. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w okresie od września do listopada w formie sesji indywidualnych i grupowych.


źródło: https://www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/36402/bez-przemocy-mopr-rusza-z-kolejna-edycja-programu/

Nowa Zelandia przyjęła przełomowy pakiet ustaw mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie 10-dniowego płatnego urlopu dla ofiar przemocy. Zaproponowane zmiany nie ograniczają się jednak tylko do specjalnego urlopu.
Brytyjski „Guardian”, podobnie jak większość mediów, zaraz po głosowaniu obwieścił, że to pierwsza taka ustawa na świecie. Później zmuszony był sprostować te informacje, odnotowując filipińskie prawo z 2004 roku. „Zgodnie z niniejszym prawem ofiary są uprawnione do wzięcia płatnego urlopu (do 10 dni) nie wliczającego się do pozostałych dni płatnego urlopu (…)” – czytamy na stronie filipińskiego rządu. „Płatne urlopy przysługują również ofiarom przemocy z prowincji Manitoba i Ontario w Kanadzie” – prostuje sam siebie
Takie możliwości przeciwdziałania przemocy będą dostępne w Nowej Zelandii już za kilka miesięcy. A jak wygląda sytuacja w Polsce? I kiedy możemy spodziewać się takiego prawa u nas?


źródło: http://krytykapolityczna.pl/swiat/dziesiec-dni-urlopu-dla-ofiar-przemocy-domowej/

W Sokółce specjaliści udzielą bezpłatnych porad w sierpniu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce publikuje plan dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ul. Wojska Polskiego 7, OPS). Będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych, pedagogicznych oraz prawnych. Ponadto 30 sierpnia, w godz. 15.00 - 18.00, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

źródło: https://isokolka.eu/sokolka/25523-prawnik-psycholog-pedagog-udziela-porad

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował projekt współfinansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego „Zamień przemoc w pomoc". W ramach projektu przeprowadzone zostały trzy szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.


Szkoleniem objętych zostało 30 opiekunek PCK, którego głównym założeniem było nabycie wiedzy odnośnie umiejętnego wykrywania przemocy fizycznej, psychicznej, a także ekonomicznej wśród swoich podopiecznych.


źródło: https://www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/36329/oddzial-pck-realizowal-projekt-zamien-przemoc-w-pomoc/

W Bytomiu osoby doznające przemocy otrzymają niezbędną pomoc. Pomoc będą świadczyć specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Wrocławskiej 46.


W OIK-u jest miejsce dla maksymalnie 16 osób. Mogą one liczyć nie tylko na dach nad głową, ale i na pomoc specjalistów. Maksymalnie mogą przebywać u nas do 3 miesięcy. To okres krótki, ale bardzo intensywny, zarówno dla naszych podopiecznych, jak i pracowników – mówi Marta Szmelcer, p.o. kierownika Ośrodka.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał 78 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu będziemy realizować trzecią odsłonę projektu “Drogowskaz dla rodzin”, tym razem pod hasłem “strefa bezpieczeństwa” – mówi Marta Szmelcer. W ramach projektu zaplanowaliśmy działania edukacyjne i warsztaty dla ofiar przemocy. Chcemy zachęcić je do udziału w terapii, pracy nad sobą i swoim związkiem, a także uświadomić, jak traumatyczne dla dzieci jest dorastanie w atmosferze agresji i okazywania siły.


źródło: http://www.radiopiekary.pl/2018/08/11/bytom-ofiary-przemocy-otrzymaja-niezbedna-pomoc/

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem cyklu artykułów na temat zjawiska przemocy w rodzinie i form pomocy dla osób jej doznających.
W ramach współpracy z Wydawnictwem Bauer, planujemy publikację łącznie 15 artykułów w 5 magazynach kobiecych tj.
- Kobieta i życie (miesięcznik)
- Życie na Gorąco (tygodni)
- Twoje imperium (tygodnik)
- Naj (dwutygodnik)
- Chwila dla Ciebie (tygodnik)

Program kierowany jest do czytelniczek prasy kobiecej mieszkające na terenie całej Polski, w szczególności kobiet doznających przemocy w rodzinie i świadków.
Na podstawie prognoz otrzymanych z wydawnictwa Bauer, zakładamy, że przewidywana liczba osób, która zapozna się z artykułami, to ok. 5 – 6 milionów kobiet.
Projekt finansowany jest ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.


NPZ_logo_RGB.jpg

logo_parpa_nowe_nazwa.jpg

Bauer.jpg

image002.png

Policjanci i pracownicy socjalni wypełnili w ubiegłym roku najwięcej formularzy dotyczących przemocy w rodzinie. Na szarym końcu są przedstawiciele służby zdrowia.


Ponad 98 tys. niebieskich kart (NK) wpłynęło w 2017 r. do gminnych zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem domowej agresji. Najnowsze statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pokazują, że ich liczba w stosunku do 2016 r. wzrosła o tysiąc. Zdaniem ekspertów to głównie efekt tego, że ujawnianych jest więcej przypadków, które dotychczas były ukrywane w czterech ścianach.


Rosnąca liczba NK jest związana przede wszystkim ze zmniejszeniem społecznej akceptacji dla zjawiska przemocy w rodzinie niż wzrostem jego skali. Osoby krzywdzone przez najbliższych częściej ujawniają ten fakt i zgłaszają się po pomoc. Interweniują też świadkowie takich zdarzeń – mówi Paula Klemińska ze Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.


źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1209133,niebieska-karta-statystyki.html

Aktor Jacek Braciak wystąpił w roli "seksistowskiej świni" w cyklu filmików, zrealizowanych w ramach kampanii społecznej, dotyczącej przemocy wobec kobiet "Jesteś tylko słabą kobietą". Agencja reklamowa Chromatique porusza ważną kwestię przemocy psychicznej w rodzinie, gdzie mężczyzna narusza godność osobistą kobiety, nie tylko dręcząc ją codzienną krytyką i upokarzaniem, ale także często zastraszając, szantażując czy wręcz terroryzując ją.
Filmy kończą się pytaniem "Pozwolisz mu na to?". Szczegóły kampanii poznamy 21 sierpnia na stronie 10powodow.pl kierowanej przez agencję reklamową Chromatique.


źródło: https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/jestes-tylko-slaba-kobieta-jacek-braciak-w-kampanii-spolecznej-przeciw-przemocy-wobec/kk97m82

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekt oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Sięgamy po…moc”.
Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci. Grupami docelowymi są: młodzież ponadgimnazjalna, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania projektowe realizowane będą do końca roku 2018.

źródło: https://www.hej.mielec.pl/miasto2/aktualnosci/art9654,miasto-uruchomi-nowe-dzialania-na-rzecz-zwalczania-przemocy-w-planach-m-in-szereg-warsztatow.html

W Sochaczewie w ramach projektu Centrum Przeciwdziałania Przemocy odbędą się spotkania, podczas których będzie można skorzystać z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla ofiar i sprawców przemocy, a także z konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z prawnikiem oraz z pracownikiem socjalnym. Co więcej projekt przewiduje również spotkania z dzielnicowym, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz grupy edukacyjne – dla osób uwikłanych w przemoc, dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi oraz dla ojców.
Zapisy na zajęcia będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie przy ul. 600-lecia 90 lub telefonicznie pod numerem 046 86314 81 lub 82 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, natomiast same spotkania odbywać się będą w poniedziałki.

źródło: https://e-sochaczew.pl/n/walka-z-przemoca/58291

W Gdańsku trwa nabór do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. To propozycja dla osób, które chcą uwolnić się od agresora, a z doświadczenia wynika, że najlepiej udaje się to wspólnie z innymi a nie w pojedynkę. Organizatorem grupy jest Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Do grupy może przyłączyć każdy, kto czuje się ofiarą przemocy i nie chodzi tu jedynie o przemoc fizyczną, ale też o inne formy przemocy takie jak np. poniżanie i izolowanie od rodziny. W ramach tej pomocy będzie można skorzystać z rozmowy z psychologiem i prawnikiem.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się czwartkowe popołudnia od 16:30 do 19:30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, pokój 3.19 na III piętrze. Do grupy mogą zapisać się kobiety i mężczyźni w każdym wieku, warunkiem jest mieszkanie na terenie Gdańska. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

źródło: https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/80179-przemoc-to-nie-tylko-bicie-w-gdansku-ruszyl-nabor-do-grupy-wsparcia

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował nowy Kodeks rodzinny. Ma być on przełomowy, jeśli chodzi o kwestię myślenia o dziecku i rodzinie, ma być dla nich sporym wsparciem i ochroną.

Kodeks wprowadza definicję „dziecka”, która do tej pory nie istniała w polskim prawie. Oprócz tego, wprowadzona zostaje definicja „dobra dziecka”, którym wszystkie instytucje powinny kierować się w pierwszej kolejności, kiedy o sprawy małoletnich chodzi. Wprowadza się też obowiązkowe mediacje w przypadkach konfliktów i sporów rodzinnych, zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do separacji lub rozwodu (o ile w małżeństwie są dzieci).

Znowelizowany Kodeks Rodzinny wprowadza również pojęcie konkubinatu jako nieformalnego związku kobiety i mężczyzny, pojawia się także pojęcie „małżeństwa” i „rodziny”.

Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego zrywa z pojęciem "właczy rodzicielskiej" zastępując ją „odpowiedzialnością rodzicielską” i zdejmując z rodziców władztwo nad dzieckiem. Dziecko w rodzinie staje się podmiotem, a w samej naturze odpowiedzialności rodzicielskiej jest przede wszystkim troska o niego i zaspokajanie jego potrzeb. Dziecko otrzyma swojego reprezentanta w sprawach sądowych – adwokata dziecka. Będzie on występował w takich sprawach jak ustalanie macierzyństwa, adopcję zagraniczną, ograniczanie lub odbieranie praw rodzicielskich. Dziecko zyskuje podmiotowość przed obliczem sądu.

źródło: https://bezprawnik.pl/kodeks-rodzinny-nowelizacja/

17.07.2018 odbyła się audycja w dotycząca skuteczności działania Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, od zeszłego roku nazywanym Funduszem Sprawiedliwości.

Gośćmi rozmowy były Ksenia Maćczak (rzeczniczka NIK), Danuta Kucewicz (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Jolanta Zmarzlik (terapeutka z fundacji "Dajemy dzieciom siłę"), Agnieszka Fryt (Centrum Praw Kobiet).

W rozmowie został poruszony temat mitów dotyczących przemocy, a także tego jak pomagać osobom doznającym przemocy i skutecznie wykrywać przemoc.

źródło: https://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/2168673,Czy-ofiary-przemocy-domowej-sa-nalezycie-chronione

W Puławach zostanie zrealizowany projekt „Szansa na zmianę”, który ma wzmocnić lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinach. Projekt jest kierowany zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie, jak też tych, którzy ją stosują. Trwa nabór zgłoszeń od osób, które chciałyby skorzystać z oferowanej pomocy.

Pomoc będzie polegała między innymi na organizowaniu spotkań z psychologami, podczas których będzie można skorzystać z różnorodnych form pomocy. Będą to grupy wsparcia, konsultacje prawne, specjalne zajęcia dla osób wychowujących dzieci, zajęcia relaksacyjne i antystresowe, a także indywidualne spotkania dla osób stosujących przemoc. Ponadto przewidziano również specjalne szkolenia dla pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Program „Szansa na zmianę” będzie prowadzony do końca tego roku kalendarzowego. Jego koordynacją zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – to tam należy się zgłaszać, żeby wziąć udział w projekcie.

źródło: https://pulawy24.pl/pulawach-wkrotce-ruszy-program-szansa-zmiane/

Dziecko, którego rodzic jest na niego ciągle zły, zapamiętuje, że samo jest złe. Rodzice często przypisują dzieciom złe intencje, posądzając je o działanie złośliwe i podjęte z premedytacją. Zapominają, że dzieci są tylko dziećmi i nie mają ani wyobraźni, ani doświadczenia osób dorosłych. Dlatego zdarzają się takie sytuacje jak trafienie piłką w okno czy wygłupy wtedy kiedy rodzice uznali, że pora spać. Warto zapamiętać, że dziecko nie planuje uprzykrzania rodzicom życia, nie planuje też kłopotów ani strat. Trudne zachowania dzieci mogą wynikać z braku jasnych zasad panujących w domu czy braku konsekwencji rodziców. Warto pamiętać o tym, ż pobłażanie daje chwilowy święty spokój rodzicowi, jednak w głowie dziecka powoduje zamęt. Wychowując dziecko warto pamiętać o wzajemnym szacunku i odpowiedzialności za słowa i czyny.
Niejednokrotnie zdarza się tak, że rodzić złoszcząc się na dziecko odreagowuje własne frustracje czy to z pracy czy z relacji z partnerem. Konsekwencją takich zachowań będzie próba odreagowania złości przez dziecko czy to na młodszym rodzeństwie czy w grupie rówieśniczej.
Złość rodzica często ma swoje korzenie w dzieciństwie kiedy sam doświadczał krzywdy czy wychowania przemocowego. Jako rodzic powiela teraz te sytuacje, zamieniając się z dziećmi rolami: teraz to one zobaczą, jak to jest być poniżanym, szarpanym, obrzucanym wyzwiskami czy bitym. I tak w ramach przedziwnej dramy z udziałem żywych ludzi uobecniają się nieprzepracowane traumy i upokorzenia. Nawet słowa i gesty są te same, co kilka dekad wcześniej.

żródło: https://pl.aleteia.org/2018/06/26/kiedy-zlosc-krzywdzi-dzieci/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna kampanię pod nazwą „Bądźmy wrażliwi”, w ramach której w pojazdach komunikacji miejskiej będą emitowane trzy specjalne filmy. Zostaną one także opublikowane na stronach instytucji miejskich zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tematyka spotów dotyczy dzieci i seniorów doświadczających przemocy, przemocy w małżeństwie i informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.
W Krakowie w 2017 roku założono 850 Niebieskich kart. Władze miasta zdają sobie sprawę z tego , że nie jest to zjawisko marginalne dlatego też z kampanią chcą dotrzeć do świadomości wszystkich mieszkańców.  Osobami, które często doświadczają przemocy ze strony najbliższych i w szczególny sposób powinny być objęte pomocą, są dzieci oraz osoby starsze. Nie zawsze mogą one samodzielnie szukać pomocy czy poinformować o doznawanej krzywdzie ze strony najbliższych. W ich przypadku istotną rolę w podjęciu działań ochronnych, uruchomienia wsparcia i pomocy  odgrywają osoby z bliskiego otoczenia, sąsiedzi. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy Krakowa wiedzieli jak reagować, gdzie zgłaszać sytuacje przemocy w rodzinie, w szczególności w odniesieniu do osób, które same o taką pomoc nie mogą poprosić.

źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/221195,29,komunikat,rusza_kampania_przeciwko_przemocy__badzmy_wrazliwi__.html

Mistrzostwa świata w pice nożnej w swoim założeniu są świętem dla kibiców, niestety często w cieniu mistrzostw rozgrywa się dramat rodzin. Przeprowadzone przez kryminologa uniwersytetu w Lancaster dr. Stuarta Kirbiego badania pokazują duży związek miedzy turniejem, a wzrostem przemocy domowej. Zbadał on policyjne raporty dotyczące tego rodzaju przemocy w czasie mistrzostw w 2002, 2006 i 2010 roku z jednego z rejonów Anglii. Częstotliwość tego typu incydentów wzrastała o 38 proc., gdy drużyna narodowa przegrywała i o 26 proc., gdy zwyciężała.
Hrabstwo Cambridgeshire prowadzi kampanię informacyjną związaną z tragicznym obliczem mistrzostw. Rozklejane są plakaty z imitacją ankiety: "Jak zareagujesz, gdy twoja drużyna przegra mecz?". Odpowiedz do wyboru to: kilka łez, kilka piw, umieszczenie ukochanej osoby w szpitalu. Plakaty zachęcają również do zgłaszania przypadków przemocy domowej. Podano też numer infolinii dla osób, które obawiają się, że mogą kogoś krzywdzić. "Nie zmieniaj swojej frustracji w ich strach" - głosi hasło.
Również brytyjska organizacja dla ofiar przemocy domowej Pathway Project prowadzi kampanię informacją o relacji między turniejem a przemocą domową.

źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,23554520,ciemna-strona-mundialu-gdy-druzyna-przegrywa-przemoc-domowa.html

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża od 1 czerwca do końca sierpnia, realizuje program współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego, „Zamień przemoc w pomoc”.
W ramach programu opiekunki PCK zostaną przeszkolone z zakresu zagadnień przeciwdziałania przemocy, wiedzy o istniejącym systemie i obowiązujących procedurach na poziomie lokalnym.
Celem projektu jest przygotowanie opiekunek do reagowania na przemoc fizyczną, ekonomiczną oraz psychiczną wobec osób starszych. Organizatorzy projektu zakładają, że w efekcie zwiększy się wykrywalność przemocy wobec osób starszych oraz poprawi się komfort życia seniorów dotkniętych przemocą.

źródło: https://www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/35874/zamien-przemoc-w-pomoc-pck-przeszkoli-opiekunki/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu rozpoczyna projekt „Wspólne «nie» dla przemocy”. Projekt skierowany jest do mieszkanek Lublińca dotkniętych przemocą domową. Realizowany będzie od maja do grudnia 2018 roku. Uczestniczki projektu wezmą udział w warsztatach z psychologiem i prawnikiem, w indywidualnych konsultacjach, nabędą umiejętność stosowania podstawowych technik samoobrony. Uzyskają również wsparcie w ramach tworzonej grupy wsparcia, która według założeń projektowych działać będzie w następnych latach. Realizatorzy projektu przygotowali atrakcyjne zajęcia dla mam – uczestniczek projektu – i ich dzieci w ramach poznawania różnorodnych form spędzania wspólnie czasu wolnego.

źródło: http://gazetalubliniecka.pl/2018/06/04/nie-dla-przemocy-domowej/

Komiks o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powstał w Sopocie z inicjatywy członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Broszurka zawiera cztery opowieści i nosi tytuł "Historie o Życiu".
Jest on odpowiedzią na problemy, z którymi stykają się codziennie pracownicy MOPS w Sopocie i my wszyscy, kiedy dowiadujemy się, jak dużo zła wydarza się w rodzinach. Przygotowując tę publikację, myślano o takim języku dotarcia do ludzi, żeby wszystko było proste, czytelne i atrakcyjne dla osób w różny wieku, czyli nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla młodzieży i dla dzieci, bo to one najczęściej padają ofiarą różnych aspektów przemocy.
Wersję fizyczną informatora-komiksu będzie można znaleźć w siedzibie MOPS,  magistracie, komisariacie, sądzie, ale też w instytucjach kultury. Wersja elektroniczna znajdzie się na stronach www.mopssopot.pl, www.sopot.pl, www.sopot.policja.gov.pl.

żródło: https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/78038-komiks-o-przemocy-w-rodzinie-nie-badz-obojetny-pomoz-przeczytaj-i-podaj-dalej/78038-komiks-o-przemocy-w-rodzinie-nie-badz-obojetny-pomoz-przeczytaj-i-podaj-dalej

Termin „syndrom sztokholmski” dość regularnie pojawia się w prasie. Co kryje się za tym stwierdzeniem?
Przede wszystkim należy pamiętać, że syndrom sztokholmski dotyczy ofiar. Mogą być to zarówno ofiary zachowań osób obcych, np. porwani w jakimś napadzie, jak i np. ofiary przemocy domowej. Syndrom sztokholmski polega na odczuwaniu sympatii i solidarności z osobą, która jest źródłem cierpienia – z porywaczem, czy bliskim stosującym przemoc. Zdarza się dość często, że syndrom sztokholmski osiągną taki stopień, iż ofiara zaczyna współpracować ze swoim prześladowcą pomagając mu uniknąć kary za jego czyny. Syndrom sztokholmski jest skutkiem psychologicznych reakcji na bardzo silny stres.
Syndrom sztokholmski dotyczy nie tylko relacji z obcymi ludźmi, ale występuje także w związku. Mówimy tu oczywiście o związkach toksycznych, zwłaszcza tych opartych na przemocy fizycznej i psychicznej. Wygląda to w taki sposób, że stosujący przemoc partner (lub partnerka) utwierdza drugą stronę o konieczności współpracy. Chce ją przekonać, że nie zdoła od niego uciec. Jednocześnie, od czasu do czasu, wykonuje miłe gesty w postaci prezentów czy zaproszeń do spędzenia wspólnego wieczoru. Ofiara myśli, że oprawca tak naprawdę nie jest złym człowiekiem i usprawiedliwia przemoc.

źródło: https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/psychologia-co-to-jest-syndrom-sztokholmski-takze-w-zwiazku-leczenie/ehsw0ff

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.